இங்கே உள்ளீர்கள்:   ஆரம்பம் > Mystical Healing
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

Mystical Healing

The Mystical Healing and The Medical Healing

Say South India, in particular Tamilnadu is the most picturesque in the Sub-continent 'India'. It also has the most fascinating history to tell, 10,000 years of India's heritage is encapsuled in this ancient small region. No doubt, that the South India, in particular the Tamilnadu, Karnataka, Andhra and Kerala are the remains and the ruins of the 'Lost Lemuria' the Kumari Continent which is swallowed by the hungry sea a few thousand years back by a series of three deluges or Tsunamis.

The area including the three states contain the true records of the past glories of atleast 10,000 years. In this region, wherever you turn your gaze you see scattered ruins of fortresses, battlements and temples - all bearing mute testimony to the forgotten spleandour of the dynasties who ruled in these parts.

This region is the cradle of the Siddha Cult that is the Tamil Culture [Dravidian Culture], Language and Literature. This region can be called as the Land of Divinities. To say Tamil Nadu is the birth place and the Dwelling place of the most of the Indhu Gods and Goddesses.

Mystical Healing and Medical Healing [Faith Healing]:

Inspite of the fantastic and miraculous advances made by medical science, it still does not have a cure for several diseases ranging from 'periodical rise in temperature', 'excess heat in body', 'un-bearable physical pain', 'the decrease or detention in memory power', 'small-pox' and 'Jaundice' to 'common cold'. Siddhars' Medical Principles insist that these diseases are a result of the previous births; the influences of the stars and planets according to the horoscope; the influences of evil spirits and the divine displeasure. So, therefore the Mystics, Divinators, Astrologers and Magicians have to be called to play a main role in the Medical Field. Such that the Psychic force or the electro-magnetic force created by certain individuals by their virtue and penance should be utilised as curative Medicines. Thus Mystical Healing is part of Pathinen Siddhar's Tradition.

Pathinen Siddhars preach that the Divine Power is within every man and as well as it is outside of man; that is it is everywhere in this Cosmic Universe. If any man will try sincerely to find out the power outside of him or within him; certainly he will succeed. In order to help the seekers of the divine power the Pathinen Siddhars have rendered many means and methods. In short it is clear that these Siddhars have sung the songs of faith and belief in Social and Religious functions, Ceremonies, Rituals and Customs, ... etc.

The Siddhars' Medical Principles clearly states that the stress and strain in this world with all its follies and foibles, man mostly suffers from psychosomatic complaints. Most of the so called Physical ailments, Mental disorders and Physical disabilities are directly attributed to Psychological causes, Psychic Force [a force beyond of electricity and magnetism], gravitational force of the Celestial things [the stars and planets] and the evil effects of the spirits, damsels and deities; ultimately these lead to Neurosis.

Neurosis can be explained as a breakdown of personality. So, it has to be interpreted as a conflict of mind and spirit or Soul and body or man and the Cosmic Universe. On account of these it is clear that 'Neurosis' is not a symptom of weakness of mind. It is only by the influence of Mystical power and Occult power 'Neurosis' occurs.

The faith-healer or the Divinator or the Mystic tries to breakdown the resistances of the neurotic patient. The rituals, offerings and prayers produce miraculous effect in healing whatever may be the condition of the patient.

The 'Divine or Mystic Power' is generally named as 'Arul'. This 'Arul' is an emanation of  a force which is something like electromagnetic power, related to the electrical changes which take place in human bodies and especially in our numerous systems. So, it is clear that the 'Arul' is the really electro-magnetic power.  Then it is clear that this 'Arul' of one person can act upon that of another. So, a Divinator becomes a generator of the 'Arul' that is an electromagnetic power. This power is useful in doing necessary thing on other's body and mind. Thus the mystical healing takes place.

The basic principle of the Mystical healing is that vital force can be recharged into the body from an outside source, from the 'Arul' emanation of another more healthy and more vital person. That is, the Guru get power from Main Deity or the Supreme Being; He transmits it to His disciple 'Maanaakkan' and he in turn recharges it to the patient.

Thus by increasing the vital force of a sick person, one can increase his powers to fight the patient's illness. In this manner, the pain of the patient would be eased and his courage and optimism increased by the sense of well-being.

For this a scientific and a rationalistic explanation can be given. That is, now the Divine or Mystic Power namely 'Arul' is explained as electro-magnetic power; so it is clear that as soon as two persons come close enough, together for the transfer of Arul by some rituals or ceremonies; the power 'Arul' will flow from the stronger to the weaker; and will be directed to the spot where it is most neaded since that point will be at the lowest energy level. Here the combinations of the 'Will Power' [the strength of Mind], the 'Mental Power' and the 'Psycho Power' [the Physical Strength].... of the Divinator act as the electro-magnetic force. So, the Divinator tries to attain the result or aim or the desired end; because, if anyone will strongly desire anything or try to achieve anything sincerely and continuously with courage and faith it is sure that he will succeed.

According to the Pathinen Siddhars Philosophy or the principles of Religion is that by worshipping atom, a man can command it, destroy it or utilise it to form things as he likes. So, it is clear that 'Will Power' is nothing but the 'Mental Power' which is the mind's force. The strength of this force varies according to the physical strength, courage, faith and sincerity of the individuals since they had to spend more time and energy in creating the will power and utilising it for healing others.  That is to say the Divinators must have a good physical conditions and finite principles in life. It is clear that the mind does have a force, that can affect physical matter such that it will cure all sorts of mental strain, stress, tiresome, fear, frustration, inferiority complex, disappointmental feelings of great expectations... and so on. So the will power is an essential force in the medical field to cure 'Mental Disorders And Physical Disabilities'.

Mystical Treatment

This can be scientifically explained. A mystic creates an inner force by a systematic process of prayers, offerings. That is to say the Mystics are endowed with an unusual brain wave pattern 'Sound Waves' with thousands of times more voltage being generated at the Thirty Two limbs of the body.

The body rhythms of the Divinator produce a beat which is picked up by the patient and during this process the beat is amplified by the field around the Divinator and will be concentrated on that spot or part of the body of the patient where the Divinator fixes his eyes. Here it is very clear that the Divinator changes the sound waves as light rays and he transmits or passes it on the patient. This is a far advanced stage in science.

The Mystic is able to generate the necessary force to bring about equally necessary changes in the mind of his patient thereby producing measurable effects and desirable changes for securing cure. So, it is a well-known fact that the Mystic must be a man of knowledge and ability so that he can judge at any moment of time whether the patient's level of anxiety is high, medium or low.

The references quoted in this article are taken from the prescribed Text Books for the Medical Course in the Ancient Tanjore International University founded by His Holiness Guru Mahaa Sannithaanam Siddhar Kaaviriyaatrangarai Karu Ooraar, The Pathinen Siddhar Peedam XI (785 A.D. - 1040 A.D.). In this University, the Medical Course was taught for Twelve years. This University was awarding degree in quite a lot of subjects; more particulars about this University are given in the other articles of this Book, 'The Mental Disorders and the Disabilities' - Volume I.
 

 
« முந்தையது மேலே செல்ல அடுத்தது »

மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

திருத்தோற்றங்கள்

“.... மானுடர்களில் தேவர்கள், தேவகுமாரர்கள், தேவதூதர்கள் பிறப்பெடுத்துத் தொண்டாற்றுவது பதினெண் சித்தர்களின் அருட்பணித் திட்டமே. பதினெண் சித்தர்களின் நேரடி விந்து வழி வாரிசுகளால்தான் ‘அறிவுரை’, ‘அருளுரை’, ‘அறிவார்ந்த அருளுரை’, ‘அருளார்ந்த அறிவுரை’ வழங்க முடியும்! முடியும்!! முடியும்!!! இவற்றின் பயனாகத்தான் இந்திய மண்ணில் அருளாளர்கள் வாழையடி வாழையாகத் தோன்றிச் செயல்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார்கள்.  ....

[மேலும் படிக்கவும்...]

 

இந்துமதம்

"... மிகப் பெரிய நெடிய இடைவெளிக்குப் பிறகே ‘இந்து மதம்’ என்று வெளிநாட்டாரால் அழைக்கப் படும் இந்தியாவின் பூர்வீக மதமான “சித்தர் நெறி” உண்மை வடிவில் வெளியுலகுக்கு அறிமுகமாகிடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. “பிற + மண்ணிலிருந்து வந்தவர் = பிறமண்ணினர் = பிறாமணர் ≡ அன்னியர் = வெளிநாட்டவர் - “தங்களுடைய வேதநெறிகளைச் சித்தர் நெறிகளோடு கலந்து செயல்பட்டதால்தான்; இந்துமதம் தனது பேராற்றலை இழக்க நேரிட்டது. ..."

[மேலும் படிக்க...]

இலைமறை காய் நிலை

   "... இந்தியாவின் எண்பது கோடி மக்களுக்கும் இந்துமத வழியாகச் சமத்துவச் சகோதரத் தத்துவப் பொதுவுடமைக் கூட்டுறவுச் சமுதாய அமைப்புத் திட்டத்தைச் செயலளவில் அறிமுகம் செய்யும் வரையிலாவது யாம் வானம்பாடியாக வாழ்ந்தே தீர வேண்டும். இறுதி வரையில் கூட இலைமறை காயாக வாழ்ந்தால்தான் இந்நாட்டில் பல தலைமுறைகளாக இருந்து வரும் கோழை நிலைகளையும், ஏழை நிலைகளையும், மோழை நிலைகளையும் முழுமையாக அகற்ற முடியுமென்றால், அப்படியே வாழத் தயாராகவும் இருக்கிறோம், ..."

[மேலும் படிக்க...>>]

மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

sathilingam © Copyright www.indhuism.org 2010-2020; Data in this website are from the Manuscript Libraries initiated by His Holiness Siddhar Arasayogi Karuwooraar, the 12th Pathinensiddhar Peedam.
Also visit http://www.indhuism.org; Contact us at indhuism@gmail.com


தஞ்சைப் பெரிய கோயிலைக் கட்டிய பதினோராவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி, குருமகா சன்னிதானம், ஞாலகுரு சித்தர் காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் அவர்கள் கி.பி.785 முதல் கி.பி.1040 வரை செயல்பட்டார். அவருக்கு அடுத்து 900 ஆண்டுகள் கழித்து 12வது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதியாகத் திருத்தோற்றம் எடுத்த ஞானாச்சாரியார் ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் எழுத்துக்களில் சில இந்த வலைத்தளத்தில் வெளியிடப் படுகின்றன. இவை ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் குருவாணைப்படியே அவர்கள் அமைத்திட்ட கையெழுத்துப் பிறதி நூலகங்களில் உள்ள நகல்களிலிருந்து வழங்கப் படுகின்றன.


தமிழே பூசைமொழி! தேவமொழி! தெய்வமொழி! அருளுலக ஆட்சிமொழி!


"இந்துக்கள் தங்களுடைய கோயில்களில், பூசைகளில் சமசுக்கிருதத்தைப் பயன்படுத்துவது பெரிய பாவம், கொடிய தீட்டு, நெடிய சாபத்தைத் தரும்." - குருபாரம்பரிய வாசகம்.

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de |